آشنایی با غمز / رگ گیری و ماساژ با بهبود انواع دردهای عضلانی

0 5,612

در پاسخ به سؤال «غمز چیست؟» باید گفت که دلک و غمز دو نوع ماساژ هستند که در طب ایرانی قدیم برای پیشگیری، تشخیص و درمان برخی بیماری‌ها به کار می‌رفته‌اند.

معنای غمز چیست؟

ﻏﻤﺰ واژه‌ای عربی است و در ﻃﺐ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺸﺮدن ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف بهبود و تسکین برخی از نقاط بدن انجام می‌شود.
غمز یک نوع ماساژ ویژه طب سنتی ایران است که به عنوان روشی مؤثر در بهیود انواع کمر درد، بهبود دیسک سیاتیک، کاهش درد و محدودیت حرکات مفاصل و انواع دردهای عضلانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در تعریفی دیگر گفته می‌شود که غمز نوعی ماساژ است که با تأثیر انگشتان بر نقاط عصبی و تاندون‌های عضلانی انجام می‌شود که به گونه‌ای منظم و سیستماتیک در جهت کاهش درد و درمان بیماری‌های عصبی عضلانی به کار می‌رود.
ﻏﻤﺰ در ﻃﺐ اﻳﺮاﻧﻲ جنبه‌ی ﺗﺸﺨﻴصی و بهبود داشته و برای پیشگیری از بیماری‌ها به کار می‌رود.
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻜﻤﺎی اﻳﺮانی ﺑﺎرﻫﺎ از اﻳﻦ واژه در کتب پزشکی خود اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده‌اﻧﺪ.
حکما ﺑﺮخی فواید ﻏﻤﺰ را ﺑﺎ ورزش یکی داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﻏﻤﺰ ﺟﺬب ﻣﺎده از ﻗﺴـﻤت‌های ﺑـﺎﻻی ﺑﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺪن بوده اﺳﺖ.

حکیم ارزانی در بحث ﻣﻌﺎﻟﺠه‌ی ﺑﻴﻤﺎری‌های ﺳـﺮ معتقد است که ﻏﻤـﺰ اﻧـﺪام ﺗﺤﺘـﺎنی ﺳـﺒﺐ ﺟﺬب ﻣﺎده از ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ بدن  است.

در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺬب ماده‌ی ﺑﻴﻤﺎری‌زا ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻋﻀـﻮ درﮔﻴﺮ، ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ درﻣﺎنی در ﻃﺐ اﻳﺮانی ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ‌ﺷـﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜل‌های مختلفی از ﺟﻤﻠـﻪ ﻏﻤـﺰ ﺻـﻮرت ﻣـی‌گیـﺮد.

ﺑـر اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وقتی ﻛﻪ ﻣـﻮاد ﺑﻴﻤـﺎری‌زا ﺑـﻪ عضوی از ﺑـﺪن ﻫﺠﻮم می‌برند، می‌ﺗﻮان ﺟﺮﻳﺎن آﺳﻴﺐ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺮﻳﺎن رﻳﺰش ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ از ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎری ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﻮد.


ﻫﻤﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای بهبود ﻛﺎﻓیست ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﻣـﻮاد به ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ درﮔﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، اﻳﻦ اﻗﺪام اثربخش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه‌ی ﻣتفاوتی صورت می‌گیرد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ماساژ ﻏﻤﺰ از ﺟﻤﻠه ﺷﻴﻮه‌ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ سنتی اﻳﺮانی ﻣﺤﺴﻮب می‌شود ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮارد ﺑـﺎ دﻟـﻚ و ﭘﺎﺷﻮﻳﻪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ روش‌های سنتی ﺗﺮﻛﻴﺐ می‌شود.

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع، ﻏﻤﺰ دﺳﺖ و ﭘﺎ را ﺑﺎ راﻳﺤـﻪ‌ی درﻣﺎنی و درﻣﺎن‌های خوراکی ترکیب کرده است.

فواید غمز چیست؟

اگرچه ماساژ درمانی در کشورهای دیگر و حتی پیشرفته هر روز با استقبال بیشتری همراه می‌شود اما متأسفانه در کشور ما هنوز هم بسیاری از این روش‌های درمانی بسیار مفید و کم‌ عارضه استفاده نمی‌کنند و با فواید آن آشنا نیستند.
با این حال، باید بدانید که روش‌هایی مثل غمز و دلک فواید بسیار زیادی دارند که شاید با اطلاع از آن‌ها به ماساژ درمانی بیشتر ترغیب شوید.
از فواید غمز که اغلب با تکیه بر فشار انگشتان و دست انجام می‌شود شامل مواردی در آرامش بخشی به نوزادان، جذب و انتقال مواد به نقاط دیگر بدن، تحریک مثانه برای خروج ادرار، رفع بی‌خوابی، افزایش خون‌رسانی در زایمان‌های سخت و بهبود تغذیه‌ی اعضای بدن، در موارد پیشرفته دردهای سیاتیکی و در کنترل خونریزی است.
در جذب و انتقال مواد از محلی به محل دیگر در بدن و افزایش جذب و تأثیر بعضی از داروهای پوستی بسیار مؤثر است. بعضی از انواع بیماری‌های عصبی(تشنج، رعشه، فلج) را کنترل و بهبود می‌بخشد.
در رفع بعضی از انواع آسیب‌های کبد و بروز ضعف ناشی از بعضی از انواع اسهال و اسهال خونی مفید است.

عوارض غمز چیست؟

عوارض غمز در مقایسه با فواید آن بسیار کم است. با این حال، باید در انجام غمز فرد آموزش خوبی دیده باشد در غیر این صورت ممکن است که به آسیب های بافتی و عضلانی منجر شود.
ممکن است فشار نابجا باعث ایجاد درد زیاد شده و به فرد آسیب بزند. در غیر این صورت، احتمال خیلی کمی وجود دارد که این نوع از عوارض غمز را مشاهده کنید و لذت و نشاطی حاصل از ماساژ را تجربه کنید.

  تماس بگیرید ۰۹۱۲۵۵۲۶۷۱۵  

-
-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود