تعبیر دیدن نیازمند در خواب

تعبیر خواب
0 83

نیازمند

۱ـ اگر در خواب احساس میکنید فردی نیازمندید ، نشانه آن است که دست به معامله ای احمقانه خواهید زد . و از حال دوستانیکه دور از شما زندگی میکنند خبرهایی ناراحت کننده به دست شما خواهد رسید .

۲ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانه آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود