مجله اینترنتی

تعبیر دیدن افسون در خواب

افسون افسون نمودن به خواب کار باطل بود، چون به وقت افسون ذکر خدای عزوجل را نگوید. اگر افسون به قران و نامهای حق تعالی نمایند، دلیل که آن کس کاری نماید به حق و راستی و از آن وی را خیر و صلاح دو جهانی رسد.

تعبیر دیدن کارت در خواب

کارت کارت اگر جغرافیایی یعنی نقشه باشد تعبیر ش را در حرف ـ ن ـ کلمه نقشه نوشته ام ولی اگر کارت پستی باشد خبر است و نوع آن بستگی دارد به واکنشی که شما در مقابل دریافت آن در خواب نشان می دهید. اگر در عالم خواب از دریافت کارت پستال خوشحال…

تعبیر دیدن نهنگ در خواب

نهنگ اگر بیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهی او را هلاک کند. اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر وی غالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر غالب نشد به خلاف این است ودیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب ، دلیل مضرت است.

تعبیر دیدن اشک در خواب

اشک : اشک : شادی، نیکبختی ۱ـ گریه کردن در خواب ، نشانه آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد . ۲ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

تعبیر دیدن چنگ در خواب

چنگ ۱ـ شنیدن نوای شیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانه آن است که کاری که سودمند به نظر میرسید پایان غم انگیزی خواهد داشت . ۲ـ دیدن چنگ شکسته در خواب ، علامت بیماری و شکستن پیمان میان عشاق است . ۳ـ اگر در خواب چنگ بنوازید ، نشانه‌ آن است که…

تعبیر دیدن ماکارونی در خواب

ماکارونی ۱ـ اگر خواب ببینید ماکارونی می خورید ، علامت آن است که ضررهایی جزیی خواهید کرد . دیدن مقدار زیادی ماکارونی در خواب ، نشانه آن است که با صرفه جویی پولی پس انداز خواهید کرد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که غریبه ای…

تعبیر دیدن خرما در خواب

خرما مردی به نزد محمدبن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم. گفت: فردا تو را بر در سرای سلطان چهل چوب زنند. روز دیگر وی را چهل چوب زدند. سال دیگر همین مرد به نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که بر در…

تعبیر دیدن مرغابی در خواب

مرغابی ۱ـ اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند ، علامت آن است که از راه دریا به مسافرتی خواهید رفت . ۲ـ اگر مرغابیهای سفید را در خواب کنار مزرعه ای ببینید ، علامت آن است که محصول خوبی خواهید داشت . ۳ـ اگر خواب…

تعبیر دیدن پادشاه در خواب

پادشاه اگر بیند پادشاه به شهری درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه کرد، دلیل نماید که کار آن شهر نقصان و آفت پذیر بود. اگر بیند که پادشاه در شهر او یا خانه او بخفت، دلیل که پادشاه بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرماید.

تعبیر دیدن فرج در خواب

فرج اگر مردی به خواب دید که چون زنان فرج داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند کسی با وی مجامعت نمود، دلیل است حاجتش از وی روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یک فرج بود، دلیل که ایشان زن یک مرد شوند

تعبیر دیدن قرآن در خواب

قرآن دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این…

تعبیر دیدن مروارید در خواب

مروارید مروارید زن خوب است ، مروارید فرزند برومند است. مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و هوش غریزی و فطری.چنان چه در خواب ببینید مرواریدی بدست آورده اید صاحب پسربرجسته و ممتاز می شوید یا با زنی خوب روی و صاحب شخصیت ازدواج می…

تعبیر دیدن آلو در خواب

آلو آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می آورید مربوط می شود چه اگر ببینید که مثلا یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می آورید اما آلوی زرد در خواب خوب نیست چون نشانی از…

تعبیر دیدن پا در خواب

پا اگر صالحی بیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او. اگر بیند پاهای او به رسن بسته بود، دلیل که از کسی منفعتی به وی رسد. اگر بیند پایش نبود و به چوب را می رفت، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد. اگر کسی عامل پادشاه…

تعبیر دیدن شکارچی در خواب

شکارچی شکارچی : عشقی بزرگ اگر به قیاس شراره آتش در وی می افتاد، دلیل که جنگ و فتنه در آن موضع پدید آید. اگر بیند که شراره های آتش سخت بزرگ بودند، دلیل بود که عذاب خدای عزوجل بدو رسد، یا بدان موضع رسد. اگر بیند که شراره آتش در میان مردمان…

تعبیر دیدن سرمه دان در خواب

سرمه دان سرمه دان به خواب، زنی بود با امانت. اگر بیند که سرمه دانی داشت، دلیل است که او رابا زن دیندار صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند که سرمه دان بشکست یا ضایع گردید، دلیل که از صحبت زنی دیندار جدا افتد. اگر بیند که سرمه…

تعبیر دیدن بافتن در خواب

بافتن بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی. اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می بافد به سفر می رود و طول و اهمیت سفری که انجام می دهد به آن چه می بافد بستگی دارد. اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می بافد، اعم از این که بافتنی…

تعبیر دیدن رباخوار در خواب

رباخوار ۱ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانه آن است که اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند کرد . ۲ـ اگر در خواب دیگران را ببینید که رباخواری می کنند ، نشانه گویید آن است که یکی از دوستان قدیمی به شما خیانت می کند و…

تعبیر دیدن بیشه در خواب

بیشه یشه درختان درخواب، زنی بود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است، یا کنیزکی خَرَد که در بیابان او پرورده…

تعبیر دیدن آستین در خواب

آستین بلند : افتخار کوتاه : ضرر گشاد : خشم شد. ۲ـ دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان ، نشانه آن است که به لذتهای فریبنده و ناپایدار دست خواهند یافت ، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.

تعبیر دیدن باز در خواب

باز چون بیند که باز مطیع او است. تاویل بر پنج وجه بود. اول: رامش. دوم: شادی. سوم: بشارت. چهارم: فرمانروائی. پنجم: یافتن مراد. و مال به قدر و قیمت باز ( دو هزار درم تا هزار درم) ، خاصه چون باز سفید و مطیع او بود و چون باز مطیع نباشد تاویلش…

تعبیر دیدن مرمر سفید در خواب

مرمر سفید ۱ـ خواب مرمر سفید ، نشانه سعادتمندی در ازدواج و دیگر امور مربوط به آن می باشد . ۲ـ شکستن مجسمه یا ظرفی از مرمر سفید ، نشانه ندامت و پشیمانی است . ۳ـ اگر زنی جوان خواب ببیند جعبه ای از مرمر سفید را که در آن عطر خوشبویی گذاشته…

تعبیر دیدن زلزله در خواب

زلزله اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و…

آشنایی با موارد مصرف و عوارض قرص کلرودیازپوکساید

کلرودیازپوکساید جزء دسته داروهای ضد اضطرابی است که عمدتا برای درمان اختلالات اضطرابی، بی‌خوابی، قطع مصرف الکل و ترک اعتیاد به مواد مخدر تجویز می‌گردد. تمام داروهای این دسته به علت ساختار آنان، بسیار اعتیاد آور هستند و مصرف خودسرانه و خارج…

تعبیر دیدن لقب در خواب

لقب به شما یک لقب می دهند : ۱- سود فراوانی از کارتان نصیب شما می شود ۲- اطرافیان درباره شما پرگوئی می کنند شما به یکنفر لقب می دهید : یک هدیه دریافت خواهید کرد از یک لقب چشم پوشی میکنید : اعتبار و احترام خود را از دست می دهید .