تعبیر دیدن کک در خواب

تعبیر خواب
0 66

کک
۱ـ اگر زنی در خواب صورت خود را پر از کک ببیند ، نشانه آن است که وقایعی نامطلوب شادمانی او را ضایع میکند .

۲ـ اگر زنی در خواب صورت خود را در آینه پراز کک ببیند ، نشانه آن است که رقیبی در صدد به چنگ آوردن نامزد اوست .

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود