تعبیر دیدن چهار راه در خواب

تعبیر خواب
0 274

چهار راه
چهارراه : شما سست عنصر هستید, فدرت تصمیم گیریشما ضعیف است ۱ـ دیدن چهارراه در خواب ، نشانه آن است که برایرسیدن به خواسته هایخود قادر نیستید از فرصتهاییمناسب استفاده کنید . ۲ـ اگر خواب بببیند درچهارراهیسرگردان هستید و نمیدانید باید از کدام طرف بروید ، علامت آن است که وقایع بیهوده و جزئیناراحتیبرایتان فراهم میسازد . اما اگر بتوانید در خواب راه خود را انتخاب کنی، دلالت بر آن دارد که اقبال یار شما خواهد بود .

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود