تعبیر دیدن چشم بستن در خواب

تعبیر خواب
0 144

چشم بستن
تعبیر خواب چشم بستن اگر زنیخواب ببیند چشمانش بسته است ،نشانه آن است که گرداگرد او را حوادثیفرا خواهد گرفت که موجب تشویق خاطر و نگرانیاو میشود .

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود