بایگانی برچسب پرخاشگری کودکان

پرخاشگری کودکان

علت پرخاشگری کودک و راهکارهای درمان آن (بخش اول)

علت پرخاشگری کودک و راهکارهای درمان آن (بخش اول) کودکانی که مدام عصبانی می شوند را می توان کنترل و درمان کرد اول باید به دنبال علت آن بود که معمولا بخاطر عدم توجه والدین به آن ها این رفتار را از خود نشان می دهند.…