بایگانی برچسب نوزاد

نوزاد

تعبیر دیدن نوزاد در خواب

نوزاد ۱ـ دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانه آن است که متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد . ۳ـ اگر خواب…