بایگانی برچسب قیامت

قیامت

آخرین حجت خدا در روی زمین

آخرین حجت خدا در روی زمین است که وجود نازنینش به منظور تحقق یک حکومت عدل الهی در روی کره ی زمین و ریشه کن ساختن ظلم و فساد ذخیره شده است و سرانجام پس از سپری شدن دوران غیبت ظهور خواهد کرد و حکومت عدل جهانی را که آرزوی انبیاء الهی و انسان…