بایگانی برچسب روز احسان

روز احسان

تاثیراتی که نیکوکاری در زندگی می گذارد

تاثیراتی که نیکوکاری در زندگی می گذارد انسان سرشتی اجتماعی دارد و به زندگی به صورت دسته جمعی نیازمند است. نیکوکاری و از خود گذشتگی و کمک رسانی به دیگران، مایه هم بستگی اعضای جامعه است که با پرورش روحیه تعاون در آنها، به پیشرفت جامعه کمک…