بایگانی برچسب بیماری های مسری

بیماری های مسری

بیماری های مسری

بیماری واگیردار در قرآن کریم

آیا بیماری های واگیردار در قرآن مطرح شده است؟ پاسخ اجمالی: در قرآن کریم به صراحت به بیماری های واگیردار اشاره نشده است اما مفسرین در چندین مورد، در تفسیر آیات یا تعبیر آیه را به بیماری واگیردار تفسیر کرده اند یا به بیماری های مسری…