بایگانی برچسب وضو

وضو

وضو,نیت وضو,وضو چیست,مراحل وضو به ترتیب,احکام وضو گرفتن,تعریف وضو,واجبات وضو چیست,در وضو چند بار آب بریزیم,آموزش صحیح وضو گرفتن زنان

داشتن طهارت برای دست زدن به نام ائمه

در رابطه با این که انسان بدون وضو حق ندارد به نام ائمه و پیامبران و حضرت زهرا دست بزند نص و روایتی باالخصوص وارد نشده است. اما از جهت دیگر می توان به قضیه نگاه کرد و آن اینکه اگر بدون وضو دست زدن به نام ائمه مستلزم هتک حرمت و شان و مقام…