بایگانی برچسب دفن میت

دفن میت

دفن میت,زمان دفن میت,نماز دفن میت,دفن میت در شب,بعد از دفن میت چه کنیم,دفن میت در روز چهارشنبه,دفن میت در روز شنبه,دفن میت در شب چه حکمی دارد,دفن میت در روز چهارشنبه چه حکمی دارد

حکم دفن میت بدون حنوط

پرسش : اگر میت بدون حنوط دفن شده باشد، آیا نبش قبر برای حنوط کردن جایز است یا خیر؟ پاسخ : اگر متمکّن از حنوط بوده و بدون آن دفن شده است، چنانچه برای تدارک آن در صورتی که محذوری (از قبیل هتک حرمت میّت به خاطر آن که جسدش تباه شده و از…

احکام اموات | غسل، کفن و دفن: سوال سه

احکام اموات | غسل، کفن و دفن: سوال سه پرسش : شخصى بدون وصیت و با داشتن صغیر فوت کرده، ولى براى خود کفنى که مشتمل بر قطعات اضافى و مستحبى است مهیا کرده، آیا چون وصیت نکرده و صغیر دارد باید به قدر واجب کفن اکتفا کرد، یا قطعات…

احکام اموات | غسل، کفن و دفن: سوال بیست و چهار

احکام اموات | غسل، کفن و دفن: سوال بیست و چهار پرسش : شخصى وصیت کرده که قرآن او را، به قصد تبرک، همراه او در قبر بگذارند، آیا چنین وصیتى صحیح و لازم العمل است؟ پاسخ : بلى، چنانچه قرآن قیمتى نبوده و زائد بر…

احکام اموات | غسل، کفن و دفن: سوال بیست و هفت

احکام اموات | غسل، کفن و دفن: سوال بیست و هفت پرسش : آیا ساختن مقبره یا حجله بر روى قبر و یا نرده کشیدن اطراف آن در قبرستانهاى عمومى جایز است؟ پاسخ : این گونه کارها نسبت به افراد عادى لغو است و رجحان شرعى…

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال یک

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال یک پرسش : آیا دفن کردن میت در قبرى که شخصى در آن سالیان پیش دفن شده است ـ با احتمال قوى به اینکه میت اولى از بین رفته و تنها استخوانهایش باقیمانده است ـ جایز است یا خیر؟…