بایگانی برچسب چادر

چادر

ثمرات بهرمندی از حجاب و پوشش اسلامی (بخش اول)

ثمرات بهرمندی از حجاب و پوشش اسلامی (بخش اول) می دانیم که خداوند متعال برای پوشش زنان، حد و مرزی را در مقابل نامحرمان قرار داده است. رعایت این پوشش چه ثمراتی برای زنان دارد؟ آیا در صورت بی توجهی به پوشش اسلامی ضرری شامل حال…

جدیدترین مدل چادر جشن تکلیف

معمولا چادر جشن تکلیف، با انواع تزیینات از جمله ربان، گل، مروارید و گیپور برای این فرشتگان کوچک آماده می شود. شما می توانید با دوخت زیباترین مدل های چادر نماز جشن تکلیف و کمی خلاقیت، دختر کوچولویتان را در امر نماز تشویق کنید.

تعبیر دیدن چادر در خواب

چادر چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید. اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت،…

معیار در پوشش بانوان

معیار در پوشش بانوان پرسش : در مورد پوشش بانوان در جامعه، چه لباسی مناسب است؟ پاسخ : چادر برای بانوان، حجاب برتر اسلامی است؛ البته هر پوششی که شرایط ذیل را داشته باشد به عنوان حجاب اسلامی محسوب می شود: *…