بایگانی برچسب نذر برای احرام بستن

نذر برای احرام بستن

نذر برای احرام بستن,احکام حلق در حج,تراشیدن سر در حج خامنه ای,اعمال حج,استفتائات جدید حج خامنه ای,مناسک حج خامنه ای,احکام وضو آیت الله خامنه ای

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال دوازده

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال دوازده پرسش : اگر زنی بدون اجازه همسرش پیش از میقات با نذر محرم شده باشد و اعمال عمره تمتع را نیز انجام داده باشد، آیا عمره او صحیح است؟ پاسخ :…

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال پنج

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال پنج پرسش : کسی که در عمره مفرده یا حج تمتع از طرف دیگری نائب شده است، آیا جایز است که پیش از میقات با نذر محرم شود، یا آن که لازم است که احرامش را از خود میقات انجام دهد؟…

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال یک

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال یک پرسش : اگر نذر کننده پیش از رسدن به میقات بگوید: «نذرت للّه ان احرم للعمره؛ برای خداوند نذر کردم که برای عمره محرم شوم» آیا نذر او صحیح است و اگر به زبان دیگری غیر از…

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال دو

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال دو پرسش : آیا نذر کردن باین صورت صحیح است که گفته شود «للّه علی نذر … برای به خدا بر من است نذری …» و اگر کسی بدین گونه برای احرام نذر کرده باشد، آیا احرام او صحیح است؟…

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال شش

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال شش پرسش : می‌دانیم که احرام بستن با نذر پیش از میقات صحیح است و همچنین این کار در هواپیما نیز صحیح می‌باشد، همانگونه که این موضوع از مناسک حج بدست می‌آید. اما برخی از علما…

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال سه

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال سه پرسش : اگر کسی از همه شرایط وجوب حج برخوردار بود. اما می‌دانست که به خاطر تنگی وقت احرام بستن از میقات را درک نخواهد کرد در چنین حالتی، آیا می‌تواند پیش از میقات با نذر…

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال چهار

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال چهار پرسش : آیا نذر کردن برای احرام پیش از میقات برای کسی که با این نذر مجبور است که مرتکب استظلال حرام گردد، (مانند نذر احرام بستن داخل هواپیما پیش از رسیدن به میقات) صحیح…

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال ده

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال ده پرسش : اگر مکلف نذر کرد که قبل از میقات محرم شود اما مخالفت کرد و از خود میقات محرم شد، آیا حکم به صحت احرامش می‌شود یا آن که حتماً باید برگردد (و از جایی که نذر کرده،…

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال هفت

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال هفت پرسش : کدام یک بهتر است، احرام بستن از میقات یا احرام بستن از جای دیگر با نذر؟ پاسخ : ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​بسمه تعالی: احرام بستن از…

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال یازده

احکام حج | نذر برای احرام بستن پیش از میقات: سوال یازده پرسش : آیا نذر کردن زن برای احرام بستن قبل از میقات بدون اجازه همسرش، در موارد ذیل جایز است؟ الف: اگر نذر کردن او منافاتی با حق همسرش به منظور کامجویی نداشته باشد.…