بایگانی برچسب نحوه مصرف قرص لوپرامید 2

نحوه مصرف قرص لوپرامید 2

شربت آمی لوپرا برای کودکان: آشنایی و عوارض جانبی

آمی لوپرا تحریکات روده را مهار می کند و هم چنین باعث کاهش ترشحات معده روده ای می شود و به صورت خوراکی تحت عنوان داروی ضد اسهال در درمان کمکی اسهال حاد و مزمن کاربرد دارد و جهت کاهش حجم دفعی در کلوستومی و یا ایلئوستومی کاربرد دارد.