بایگانی برچسب نبش قبر

نبش قبر

نبش قبر,نبش قبر چیست,نبش قبر بعد از 30 سال,مراحل قانونی نبش قبر

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال چهارده

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال چهارده پرسش : اگر مسلمان در قبرستان غیرمسلمین دفن شود، آیا نبش قبر وانتقال جنازه جایز است؟ پاسخ : در صورت صدق هتک، نبش قبر و نقل جنازه به محلّ مناسب واجب است.…

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال هفده

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال هفده پرسش : قبر یکى از بزرگان در محل نامناسبى قرار گرفته است یا در مسیر خیابان واقع شده است، آیا جایز است اطراف قبر او را خالى کرده و قبر را با وسایل جدید بدون اینکه نبش قبر…

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال سیزده

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال سیزده پرسش : شهردارى قبرستان قدیمى را جهت راه سازى تخریب و خاک بردارى مى کند، که در قسمتى از آن چند سال قبل میت دفن شده آیا جایز است آن چند قبر را نبش و استخوان آنها را به جاى…

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال شانزده

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال شانزده پرسش : اگر ده نفر را در یکجا دفن کنند و بعد از دفن معلوم شود یکى از آنها بدون غسل دفن شده، تکلیف چیست؟ پاسخ : در فرض مذکور که نبش قبر مستلزم عسر و حرج و…

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال دوازده

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال دوازده پرسش : شخصى را در قبرستان مسلمین دفن کرده اند، پس از آن معلوم شده که مسلمان نبوده است (بهایى و کافر بوده)، آیا لازم است قبر او را نبش کنند و او را از قبرستان مسلمین…

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال سه

احکام اموات | مسائل دفن و نبش و تعمیر قبر: سوال سه پرسش : ملاک در حرمت نبش قبر میت چیست؟ پاسخ : ملاک حرمت نبش قبر ظاهر شدن جسد میت یا هتک شدن حرمت او مى باشد. پس اگر مقدارى از خاک قبر را بردارند و جسد ظاهر…