بایگانی برچسب مسیح

مسیح

چرا ما به مسیحیت اعتقاد نداریم؟

چون اگر منظور از مسیحیت، آئینی باشد، که حضرت عیسی مسیح علیه السلام از طرف خداوند آورده، قطعا مورد اعتقاد کامل ماست؛ و یکی از ارکان اسلام، اعتقاد به نبوت و انبیای گذشته است؛ چنانکه قرآن می فرماید: "و ما این کتاب (=قرآن) را به حق به سوی تو…