بایگانی برچسب مسائل مبتلا به

مسائل مبتلا به

مسائل مبتلا به,احکام مبتلا به روزه,احکام بین الصلاتین,احکام مبتلا به شرعی چیست,احکام کوتاه و مفید,احکام دو دقیقه ای نماز,احکام نماز,چند مسئله شرعی,احکام کوتاه بین الصلاتین

اذن پدر جهت ازدواج

اذن پدر جهت ازدواج پرسش : اگر در ازدواج با دختر باکره، بدانیم پدرش به آن رضایت مى دهد؛ آیا همین مقدار از رضایت باطنى کفایت مى کند، یا نیاز به اجازه دارد؟ پاسخ : همه: خیر، باید رضایت ابراز و اظهار گردد.۱ پی…

حکم نگاه به عکس زنان

حکم نگاه به عکس زنان پرسش : نگاه کردن به عکس و فیلم هاى زنان فامیل و آشنا ـ که در آن بدون حجاب مشاهده مى شوند ـ چگونه است؟ پاسخ : امام و نورى: اگر از زنانى هستند که به حفظ حجاب شرعى پایبند مى باشند، نگاه…

دفع افسد به فاسد

دفع افسد به فاسد پرسش : آیا به منظور جذب جوانان و نرفتن آنان به سمت برنامه هاى مبتذل ماهواره اى، جایز است کمى در پخش فیلم هاى رسانه هاى داخلى، تساهل ورزید؟ به تعبیر دیگر آیا دفع افسد به فاسد جایز است؟ پاسخ :…

حکم رقص زن برای شوهر

حکم رقص زن برای شوهر پرسش : آیا زن مى تواند براى شوهرش برقصد و همراه با آن، به موسیقى طرب انگیز و شاد گوش کنند؟ پاسخ : امام، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، صافى، مکارم، نورى و وحید: رقص زن براى شوهر جایز است؛ در…

صیغه محرمیت

صیغه محرمیت پرسش : ما دو نفر همکار مجرد هستیم؛ براى آنکه روابطمان از نظر شرعى دچار مشکل نشود و به گناه کشیده نشویم، آیا مى توانیم بدون اجازه پدر همکارم، ازدواج موقت کنیم؟ پاسخ : امام، سیستانى و نورى: روابط…