بایگانی برچسب مراسم عروسی‌

مراسم عروسی‌

موسیقی و نهی از منکر

موسیقی و نهی از منکر پرسش : بیشتر وقت‌ها در عروسی‌ها به پخش نوارهای موسیقی می‌پردازند که بعضی از آن‌ها از صدا و سیما هم پخش می‌شود؛ آیا نیروی انتظامی و یا بسیج و یا نهاد دیگری می‌توانند آن‌ها را از این عمل باز دارند و نهی…

حکم دریافت پول در ازای رقص در عروسی

حکم دریافت پول در ازای رقص در عروسی پرسش : در عروسى‌ها رسم است که داماد مى‌رقصد و اطرافیان بر سر او پول مى‌ریزند، با توجه به اینکه اگر داماد نرقصد پولى نیز جمع نمى‌شود آیا پولهاى جمع شده براى داماد حلال مى‌باشد؟…