بایگانی برچسب خود‌کشی

خود‌کشی

خود‌کشی

کودکان فراری از نصیحت

زیاد نصیحت نکنید چرا بچه‌ها از نصیحت فراری اند؟! تکرار پشت تکرار، پشت سر هم نصیحت، مثل اینکه این پند و اندرزها تمومی نداره، اینها افکاری است که هنگام نصیحت کردن در ذهن فرد نصیحت شونده خطور کرده و به جای گوش کردن به صحبت های ناصح به…

رفتار والدین در مقابل پرخاشگری کنکوری‌ها چیست؟

دلیل پرخاشگری کنکوری‌ها چیست و والدین چگونه رفتار کنند؟ در اطرافمان نوجوانانی را می بینیم که پشت کنکوری اند و به شدت تندخو و پرخاشگر هستند...  در بین آنها دیده می شود که آنها تا قبل دوره دبیرستان همیشه جزء…