بایگانی برچسب حق استاد

حق استاد

حق استاد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

حق استاد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول) در روایات نقل شده از معصومان، جایگاه استاد، تراز مقام انبیا دانسته شده است و به انسان سفارش است که استاد خویش را محترم دانسته و شاکر الطاف او باشد. در این نوشتار به بیان…

حق استاد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

حق استاد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم) در بخش پیشین بیان شد که در نگاه دین اسلام، استاد دارای جایگاه ویژه ایست که آن را در ردیف انبیای الهی قرار می دهد. از همین روی، امام سجاد (علیه السلام) در رساله حقوق خود،…

حق شاگرد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش سوم)

در بخش های پیشین بیان شد، همانطور که استاد بر شاگردان خویش، حق و حقوقی دارد، شاگردان به عنوان کسانی که به دنبال دانش و علم هستند، نیز بر استاد خویش حقی دارند. در این نوشتار به بیان این نکته از رساله می پردازیم که اگر استاد، حق شاگرد را ادا…

حق شاگرد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

حق شاگرد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم) در بخش پیشین بیان شد که عالم بر اساس حق شکل می گیرد و ادای این حقوق باعث قوت نظامات اجتماعی می شود. بیان شد یکی از این حقوق، حق استاد و شاگرد است. در ادامه نوشتار پیشین…

حق استاد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش سوم)

حق استاد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش سوم) تواضع در برابر استاد و قدرشناسی او، از جمله سفارشاتی است که در متون دینی به آنها سفارش شده است. یکی از این متون، رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) است که در سخنی حضرت به…