بایگانی برچسب حرمت ابدى

حرمت ابدى

حرمت ابدى,عدم حرمت ابدی,حرمت ابدی در قرآن,بخشش حرام ابدی,راه فرار از حرمت ابدی,حرمت ابدی از دیدگاه ائمه,راه حلی برای حرمت ابدی,راهی برای فرار از حرام ابدی,راه حل حرام ابدی فاضل لنکرانی

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال هشت

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال هشت پرسش : آیا صیغه عقد مى تواند صرفاً به قصد محرم شدن باشد نه لذّت بردن؟ پاسخ : مانعى ندارد. منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال سه

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال سه پرسش : اگر مردى داراى دو زن باشد، آیا داماد یکى از این زنها به زن دیگر آن مرد محرم است، فرزندان داماد چطور؟ پاسخ : دامادها فقط به مادر زن خودشان…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال چهارده

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال چهارده پرسش : آیا پدر و پسرمى توانند با دو خواهر ازدواج کنند، پسر یک خواهر را و پدر خواهر دیگر را بگیرد؟ پاسخ : مانعى ندارد. منبع: جامع المسائل،…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال چهار

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال چهار پرسش : اگر زنى به زوجیت مردى درآید و از شوهر سابق خود پسرى داشته باشد، آیا این پسر به زن دیگر این مرد محرم است؟ پاسخ : محرم نیست. منبع: جامع…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال پنج

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال پنج پرسش : آیا دختر ربیبه مثل خود ربیبه محرم است؟ دختر ربیب و دختر پسر زن، چه حکمى دارد؟ پاسخ : هر دو محرم هستند. منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال یک

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال یک پرسش : شخصى با پسربچه اى وطى کرده و خواهر او را گرفته است. بعد فهمیده بر او حرام بوده، ولى نمى داند این کار قبل از بلوغ بوده یا بعد، دستور چیست؟ پاسخ :…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال دوازده

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال دوازده پرسش : آیا زنا با زن شوهردار، موجب حرمت ابدى مى شود یا نه؟ پاسخ : ثبوت حرمت ابدى در زناى با زن شوهردار محل اشکال است. منبع: جامع المسائل،…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال یازده

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال یازده پرسش : مدتى است دخترى را به عقد خود درآورده ام. پس از گذشت یکسال به توضیح المسائل امام قدس سره مراجعه و متوجه بطلان آن گردیده ام، آیا وظیفه حفظ آبرو است یا فسخ عقد؟…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال نه

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال نه پرسش : دخترى نامزد جوانى بوده است و براى رعایت مسائل شرعى صیغه عقد خوانده بودند و با هم خلوت مى کرده اند و جوان از راه دُبُر با دختر نزدیکى مى کرده است. ولى بعد از…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال سیزده

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال سیزده پرسش : اگر مردى با زنى ازدواج کند و پسر همان مرد با دختر این زن که از شوهر قبلى است ازدواج کند، آیا صحیح است یا خیر؟ پاسخ : صحیح است. منبع: جامع…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال شش

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال شش پرسش : پدرم را قبل از تولد از دست دادم و مادرم ازدواج مجدد کرد و من با ناپدرى بزرگ شدم و تا به حال در کنار هم بوده ایم. حال من ازدواج کرده ام و دخترى دارم. آیا همسر و…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال دو

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال دو پرسش : من فعلا داراى همسر و چهار فرزند مى باشم و متدین هم هستم، ولى در زمان طفولیت با برادر همسرم ـ به علت شرایط بد آن زمان ـ متأسفانه لواط کرده ام، در موقع ازدواج هم…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال شانزده

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال شانزده پرسش : شخصى زن دیوانه اى دارد و مى خواهد با دختر خواهر یا دختر برادر آن زن ازدواج کند، آیا اجازه ولىّ او یا حاکم شرع به جاى اجازه زوجه کفایت مى کند؟ پاسخ :…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال هفده

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال هفده پرسش : شخصى زن دیوانه اى دارد و با دختر خواهر آن زن به اعتقاد اینکه اشکال شرعى ندارد ازدواج مى کند. نظر به اینکه اذن خاله در تزویج با دختر خواهر شرط است و با توجه به…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال هفت

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال هفت پرسش : زن و شوهرى بچه دار نمى شوند و قصد دارند بچه دیگران را بزرگ کنند ولى اگر دختر باشد بعداً به مرد نامحرم و اگر پسر باشد به زن. آیا حکم ربیبه اینجا جریان ندارد؟…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال ده

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال ده پرسش : مردى زنى را به عقد موقت خود درمى آورد. بعد از یک سال متوجه مى شوند که زن در هنگام عقد در عده وفات شوهر خود بوده است. لذا عقدشان باطل بوده است، فعلا بعد از چند…

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال پانزده

احکام ازدواج | مواردى که موجب حرمت ابدى مى‌شود: سوال پانزده پرسش : دخترى به عقد جوانى درآمده و پس از گذشت یک سال از عقد آنان، بدون اینکه عروسى صورت گیرد، به علت رفتار غیراسلامى زوج از او تقاضاى طلاق مى کند که با مخالفت زوج…