بایگانی برچسب حج نذری

حج نذری

حج نذری

احکام حج | حج نذری: سوال نه

احکام حج | حج نذری: سوال نه پرسش : اگر نذر کرد که یا حج به جا آورد یا آنکه به زیارت یکی از مشاهد مشرّفه برود و پیش از آن که به نذرش وفا کند فوت کرد، آیا واجب است که قضای یکی از آنها به جا آورده شود و در صورتی که هزینه و مزد…

احکام حج | حج نذری: سوال نوزده

احکام حج | حج نذری: سوال نوزده پرسش : اگر پدری، فرزندش را از عبادات مستحبّی همچون حج مستحبّی یا غیر از آن باز دارد و برای فرزند محرز و قطعی نشود که مخالفت با نهی پدر و انجام دادن آن طاعت مستحبّی، باعث آزار پدر خواهد شد، در…

احکام حج | حج نذری: سوال دو

احکام حج | حج نذری: سوال دو پرسش : اگر کسی، نذر کرد که حج به جا آورد و به طور مطلق نذر کرده بود بدون آن که قید و شرط کند که حجه الاسلام است یا غیر آن، در حالی که خودش مستطیع بود و یا آنکه پس از آن نذر، مستطیع گردید، آیا بر…

احکام حج | حج نذری: سوال چهار

احکام حج | حج نذری: سوال چهار پرسش : اگر کسی نذر کرد که حج به جا آورد و آن را در سال معینی مشخص کرد، جایز نیست که حج را از آن سال معین، به تأخیر بیندازد و اگر از آن سال به تأخیر انداخت، آیا قضای آن به اضافه کفاره مخالفت با…

احکام حج | حج نذری: سوال پنج

احکام حج | حج نذری: سوال پنج پرسش : اگر کسی نذر کرد که از شهری مشخّص به حج برود سپس آن را از جای دیگری نه آن شهری که نذر کرده بود به جا آورد، آیا مجزی از حجه الاسلام می‌باشد؟ و آیا در این حالت، کفاره‌ای بر او واجب می‌شود یا…

احکام حج | حج نذری: سوال شش

احکام حج | حج نذری: سوال شش پرسش : اگر کسی نذر کرد که از جا و مکان معینی بدون آنکه مقید کند سال معینی باشد، حج را به جا آورد، سپس از جای دیگری غیر از آن جایی که در نذرش معین کرده بود حج را آغاز و به جا آورد، آیا از حج نذری…

احکام حج | حج نذری: سوال سه

احکام حج | حج نذری: سوال سه پرسش : اگر نذر کرده که حج به جا آورد، بدون آن که مقید به مکانی باشد، سپس نذر دیگری کرد که آن حج او که با نذر واجب شده است از مکان معین صورت گیرد حال، اگر مخالفت کرد و از غیر از آن مکان که معین…

احکام حج | حج نذری: سوال یک

احکام حج | حج نذری: سوال یک پرسش : کسی که شرایط استطاعت را نداشته و در همان حال نذر کرده که به حج برود، سپس استطاعت برای او حاصل شده و از جهتی نذر او مقید به سال معین و مشخص هم نبود در این حالت، آیا حج نذری واجب را مقدم…

احکام حج | حج نذری: سوال سیزده

احکام حج | حج نذری: سوال سیزده پرسش : اگر زنی پیش از ازدواجش نذر کرده بود که به حج برود و پس از نذر، ازدواج کرد، برای رفتن به سفر و انجام دادن حج نذری، آیا حتماً باید از همسرش اجازه بگیرد؟ و آیا همسرش حق دارد که او را از…