بایگانی برچسب جایگاه اشتغال زنان

جایگاه اشتغال زنان

اشتغال زنان، مزایا، پیامدها و راه کارها (بخش دوم)

اشتغال زنان، مزایا، پیامدها و راه کارها (بخش دوم) با توجه به مزایای اشتغال بانوان از یک سو و آفات و معایب آن از سوی دیگر و هم چنین با توجه به وظایف اصلی زن و نوع کار باید تصمیم گیری مناسبی صورت گیرد تا بر کرامت انسانی زن، لطافت…

اشتغال زنان و پیامدهای منفی آن بر خانواده (بخش دوم)

اشتغال زنان و پیامدهای منفی آن بر خانواده (بخش دوم) در اکثر موارد آسیب های اشتغال زنان بیش از فواید آن است که از جمله آن می توان غفلت از نیازهای فرزندان، انتقال خستگی و دغدغه های محیط کار به خانه، کمرنگ شدن جایگاه شوهر و پدر…

اشتغال زنان، مزایا، پیامدها و راه کارها (بخش اول)

اشتغال زنان، مزایا، پیامدها و راه کارها (بخش اول) از آن جا که خانواده، یکی از نهادهای مهم جامعه ی بشری به شمار می رود، مباحث حوزه ی خانواده از حساسیت و جایگاه خاصی برخوردارند و هرگونه اظهار نظر در این حوزه، باید با ملاحظه ی…

اشتغال زنان و پیامدهای منفی آن بر خانواده (بخش اول)

اشتغال زنان و پیامدهای منفی آن بر خانواده (بخش اول) اسلام به مسئله ی خانواده عنایت و توجه ویژه ای دارد؛ خانواده متشکل از زن و شوهر و فرزندان است که دارای تکالیف و نقش هایی هستند که برای عمل کرد خانواده حیاتی است و قصور هر یک از…

اشتغال زنان و پیامدهای منفی آن بر خانواده (بخش سوم)

اشتغال زنان و پیامدهای منفی آن بر خانواده (بخش سوم) امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می آورند و حتی مجبور گشته اند علاوه بر مسئولیت های خود در خانه و تربیت فرزندان،…

اشتغال زنان و پیامدهای منفی آن بر خانواده (بخش چهارم)

اشتغال زنان و پیامدهای منفی آن بر خانواده (بخش چهارم) اشتغال زنان می تواند برای آن ها پیامدهای مثبت و منفی زیادی داشته باشد و لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه و نقش بی بدیل خانواده، اشتغال زنان باید به گونه ای باشد که به کانون…