بایگانی برچسب تفسیر نقاشی

تفسیر نقاشی

برون افکنی کودک از طریق نقاشی (بخش دوم)

برون افکنی کودک از طریق نقاشی (بخش دوم) فضا و رنگ یکی از مواردی است که در نقاشی کودکان، امری است که زمینه ساز تحلیل درست است. نقاشی های بدون رنگ، نشان از خلاء عاطفی کودک دارد. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.…

خانواده در نقاشی کودکان

خانواده در نقاشی کودکان نقاشی کودکان، مبین اندیشه او و تلقی او از خانواده است. در این نوشتار برآنیم به برخی از مولفه های مهم در تفسیر نقاشی کودکان از خانواده بپردازیم. با ما همراه باشید. خانواده در نقاشی…

برون افکنی کودک از طریق نقاشی (بخش اول)

برون افکنی کودک از طریق نقاشی (بخش اول) یکی از تست های روان شناختی، تست های فرافکن هست که باید توسط روان شناسان زیردست مورد تحلیل قرار گیرد. یکی از انواع این تست ها، نقاشی است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.…

موضوع نقاشی و شخصیت کودک

موضوع نقاشی و شخصیت کودک بروزات انسانی را می توان در حوزه رفتار و گفتار مشاهده کرد. یکی از روش هایی که انسان ها بروزات خود را به نمایش می گذارند در نقاشی است. کودکان هم به همین شیوه عمل می کنند. با ما همراه باشید تا با موضوع…

بررسی خطوط، فضا، رنگ و محتوا در نقاشی کودکان

بررسی خطوط، فضا، رنگ و محتوا در نقاشی کودکان نقاشی کودکان چهار عامل مهم وجود دارد که باید در تفسیر آنها، بدان توجه کرد: خط، فضا، رنگ و محتوا. در این نوشتار برآنیم به توضیحاتی پیرامون همین چهار مورد نام برده در نقاشی کودکان…

تحلیل نقاشی چیست؟

تحلیل نقاشی چیست؟ یکی از انواع آزمون های روانی، آزمون های فرافکن است که در خود انواعی را جای داده است. یکی از این انواع، تحلیل نقاشی است که می تواند برای تمام سنین (کودکی تا میانسالی) مورد استفاده قرار گیرد. با ما همراه باشید…