بایگانی برچسب تفاوت جنسی زن و مرد

تفاوت جنسی زن و مرد

توجه به تفاوت های جنسیتی زن و مرد

توجه به تفاوت های جنسیتی زن و مرد همسران برای سالم سازی و ارتقای کیفیت رفتار جنسی، باید نکته هایی را در هر سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری مدنظر قرار دهند. یکی از این نکات بسیار مهم توجه به تفاوت های جنسیتی زن و مرد می باشد. با…

نیازهای جنسی متفاوت زن و مرد

نیازهای جنسی متفاوت زن و مرد علیرغم شباهت هایی که میان زن و مرد وجود دارد، تفاوت هایی از جنس زیستی و روانی در ایشان قابل مشاهده است و شناخت این تفاوت ها می تواند در حد توقعاتی که هر دو جنس از هم دارند، تغییر و اصلاحاتی را ایجاد…

تفاوت در غریزه جنسی زن و مرد

تفاوت در غریزه جنسی زن و مرد غریزه جنسی از مشترکات انسان و حیوانات است. در بررسی های صورت گرفته غریزه جنسی در انسان، میان زن و مرد دارای تفاوت هایی در کمیت و کیفیت می باشد. در این نوشتار به توضیحاتی در این مورد می پردازیم. با…

مشارکت فعال همسران در لذت بری جنسی

مشارکت فعال همسران در لذت بری جنسی ارتباط جنسی، ارتباط یک طرفه نیست که صرفاً از مرد خواسته شود که فعالیت هایی را داشته باشد، بلکه این رابطه، یک رابطه دو طرفه هست که باید زن و مرد هر دو در ان به فعالیت بپردازند تا لذت برابر برده…

تفاوت زن و مرد در کمیت و کیفیت تمایلات جنسی

تفاوت زن و مرد در کمیت و کیفیت تمایلات جنسی زن و مرد تمایلات جنسی متفاوتی دارند. این تفاوت هم از نظر کیفیت و هم از نظر کیفیت می باشد. گاه در زمانی زن میل شدید به ارتباط جنسی با همسر خود دارد و گاه این میل به شدت کاهش می یابد.…