بایگانی برچسب تعقل گرایی

تعقل گرایی

مبارزه اسلام با خرافات، پیامدها و راه پیشگیری آن (بخش اول)

مبارزه اسلام با خرافات، پیامدها و راه پیشگیری آن (بخش اول) وارد کردن خرافات و بدعت ها در دین، نمایش چهره ای موهوم و خیالی و غیر واقعی از دین و... از آفات و آسیب های بسیار خطرناک ابقاء و گسترش و توسعه دین در جوامع بشری است. آمیخته شدن…

مبارزه اسلام با خرافات، پیامدها و راه پیشگیری آن (بخش دوم)

مبارزه اسلام با خرافات، پیامدها و راه پیشگیری آن (بخش دوم) خرافه و خرافه گرایی از دیرباز در هر جامعه ای وجود داشته است، ولی شیوع و رواج آن در بین جوامع مختلف، فرق می کند. خرافه گرایی امری موهوم و زاییده جهل است و تا زمانی که علم مطلق…

آسیب هاى خرافه گرایی بر ارزش هاى دینى

آسیب هاى خرافه گرایی بر ارزش هاى دینى سطحى نگرى به مفاهیم و آموزه هاى دین، به خرافه گرایى مى انجامد و به تفسیرها و برداشت هاى سطحى و خرافى از ارزش ها و آموزه هاى دینى. تفسیرهاى سطحى نگرانه و خرافى از زهد، تدین، جایگاه رسول خدا، ائمه…

آسیب هاى خرافه گرایی بر باورهاى دینى (بخش اول)

آسیب هاى خرافه گرایی بر باورهاى دینى (بخش اول) از رسم هاى خرافى رایج در میان مردم، پاشیدن خون قربانى بر در و دیوار است. شمارى براى پیشگیرى از چشم زخم، گوسفندى را قربانى کرده و خونش را بر دیوار خانه اى نوساخته و یا بر سپر ماشینى که به…

اباحى گرى از آسیب های خرافه گرایی

اباحى گرى از آسیب های خرافه گرایی رواج اباحى گرى و انحراف هاى اخلاقى در میان فرقه هاى عارف نما و مدعیان دروغین کشف و شهود، بیان گر تأثیر مستقیم خرافات در رواج مفاسد اخلاقى در جامعه است. اباحى گرى و خرافه راه را بر گسترش دیگر جرم ها نیز…

آسیب هاى خرافه گرایی بر باورهاى دینى (بخش دوم)

آسیب هاى خرافه گرایی بر باورهاى دینى (بخش دوم) گسستن امت از امام، از آسیب هاى خرافه و خرافه اندیشى است. پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) بشر هستند و مورد خطاب پروردگار و مکلف به انجام واجبات و پرهیز از محرمات. پس هرکس بینگارد آنان تکلیفى…