بایگانی برچسب تعدد زوجات

تعدد زوجات

شناخت قوانین خانواده در قانون مدنی ایران (بخش سوم)

شناخت قوانین خانواده در قانون مدنی ایران (بخش سوم) ایران از ممالکی است که نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. تعدد زوجات در ایران می‌تواند در چارچوب نکاح دائم یا منقطع واقع شود. در چارچوب نکاح دائم تعداد زنانی که به عقد ازدواج مرد…

آثار خانواده بی سرپرست و چند همسر بر فرزندان

آثار خانواده بی سرپرست و چند همسر بر فرزندان بررسی انواع خانواده ها و تاثیر آن بر فرزندان، امری است که امروزه مورد توجه اندیشمندان علوم تربیتی و نیز مطالعات خانواده قرار گرفته است. با ما همراه باشید تا با آثار خانواده بی…

چندهمسری و چالش های پیش روی آن (بخش دوم)

چندهمسری و چالش های پیش روی آن (بخش دوم) در بخش اول این نوشتار بیان شد که برخی از افراد به علل های درست و یا نادرست اقدام به ازدواج مجدد می کنند که در این موارد آسیب هایی را بر خانواده تحمیل می کنند. در این نوشتار به راه کارهای…

رابطه میان خیانت زناشویی و تک همسری

رابطه میان خیانت زناشویی و تک همسری خیانت زناشویی یکی از مسائل اجتماعی است که آسیب های زیادی به ساختار خانواده وارد کرده است. راه حل مسئله یافتن عوامل پدیدایی آن است. یکی از این علل، نارضایتی جنسی همسران از یکدیگر است. با ما…