بایگانی برچسب تعارضات زناشویی

تعارضات زناشویی

ارتباط میان قومیت زوجین و رضایت زناشویی

ارتباط میان قومیت زوجین و رضایت زناشویی آیا می توان هم قوم بودن را به عنوان یکی از معیارهای انتخاب همسر پذیرفت؟ آیا قومیت زوجین بر روی رضایت زناشویی تاثیر دارد؟ با ما همراه باشید تا با پژوهش هایی که در این مورد صورت گرفته است،…

گام های حل ناسازگاری های زناشویی (بخش اول)

گام های حل ناسازگاری های زناشویی (بخش اول) ناسازگاری زناشویی که ممکن است خود را در قالب «نشوز» نشان دهد، یکی از علل گسست خانواده و در نهایت فروپاشی آن است. در این نوشتار به بیان گام های حل ناسازگاری های زناشویی می پردازیم. با…

گام های حل ناسازگاری های زناشویی (بخش دوم)

گام های حل ناسازگاری های زناشویی (بخش دوم) در بخش پیشین به حل مسئله در درون خانواده، به عنوان اولین گام حل ناسازگاری های زناشویی پرداختیم. در ادامه به بیان توضیحاتی در مورد گام دوم (حل مسئله فراخانوادگی و قانونی) می پردازیم. با…

پرسشنامه ی تعارضات زناشویی MCQ

پرسشنامه ی تعارضات زناشویی MCQ برای سنجش هر شی ای مناسب است که ابزارهای درستی متناسب با همان موضوع به کار گرفته شود. در این نوشتار یکی از پرسش نامه های سنجش تعارضات زناشویی را مورد بررسی قرار می دهیم. با ما همراه باشید.…

زوج درمانی پذیرش محور (TBCT)

زوج درمانی پذیرش محور (TBCT) از میان رویکردهای درمانی در زوج درمانی، دو رویکرد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زوج درمانی تلفیقی و زوج درمانی پذیرش محور دو روش درمانی است که تا به حال تاثیرات خود را به خوبی در حوزه زوج درمانی…

عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر ازدواج موفق (بخش سوم)

عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر ازدواج موفق (بخش سوم) شیوه و مدت آشنایی زوجین، همه متاثر از مباحث فرهنگی و اجتماعی یک بافت اجتماعی است. برای داشتن یک ازدواج موفق باید این عوامل را به درستی شناخت. با ما همراه باشید تا با این دسته…

عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر ازدواج موفق (بخش چهارم)

عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر ازدواج موفق (بخش چهارم) یکی از عوامل موثر بر ازدواج موفق توجه به بافت جامعه ایست که سعی دارید از آن همسر برگزینید. با ما همراه باشید تا در مورد عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر ازدواج موفق بیشتر آشنا…