بایگانی برچسب تساوی حقوق زن و مرد

تساوی حقوق زن و مرد

بررسی تفاوت حقوق زن و مرد (بخش سوم)

بررسی تفاوت حقوق زن و مرد (بخش سوم) اسلام در پی این است که فشار تأمین معاش خانواده، بر عهده زنان نباشد تا بدون دغدغه خاطر و تحمّل فشار روحی و جسمی از ناحیه کار و اشتغال (جز در موارد ضروری)، به ایفای نقش مهم مادری و همسری…

شناخت حقوق زن و مرد در اسلام (بخش اول)

شناخت حقوق زن و مرد در اسلام (بخش اول) اسلام از نظر فکر فلسفی و از نظر تفسیر خلقت، نظر تحقیرآمیزی نسبت به زن نداشته، بلکه آن نظریات را مردود شناخته است؛ اما به هر حال، در اسلام، زن و مرد، از حقوق متفاوتی برخوردار هستند؛ حال…

بررسی تفاوت حقوق زن و مرد (بخش دوم)

بررسی تفاوت حقوق زن و مرد (بخش دوم) اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار می گیرد و از نظر مدیریت جمعی قوی تر است، به عنوان مسئول اداره زندگی مشترک معرفی و هزینه اداره این زندگی را بر او واجب کرده…

بررسی تفاوت حقوق زن و مرد (بخش اول)

بررسی تفاوت حقوق زن و مرد (بخش اول) زن و مرد، در عین اشتراک در انسانیت، اختلافاتی نیز با یکدیگر دارند. نوع استعدادهای زن و مرد، متفاوت است و وظایفی که قانون خلقت، بر عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقی که برای آنان خواسته است، در…

شناخت حقوق زن و مرد در اسلام (بخش دوم)

شناخت حقوق زن و مرد در اسلام (بخش دوم) زن و مرد به دلیل این که یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند؛ جهان برای آنها یک جور نیست؛ خلقت و طبیعت، آنها را یکنواخت نخواسته است و همین جهت، ایجاب می کند که از لحاظ…