بایگانی برچسب آینه

آینه

آینه,خرید آینه,قیمت آینه,ساخت آینه,آینه قدی,آینه دکوراتیو نصرینو,خرید آینه قدی مدرن,آینه قدی نصرینو,آینه قدی دیواری

تعبیر دیدن آینه در خواب

آینه اگر مردی غریب آینه در خواب بیند، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد و اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود. اگر بیند که مردی مجهول آینه بدو داد و در وی نگریست، دلیل کند که به دیدن دوست غائب، شادمان شود.