تعبیر دیدن دف زدن در خواب

تعبیر خواب
0 3,982

اگر کسی در خواب دید دف می زند، یا ازدواج می کند و یا نیاز به راهنمایی دارد. اگر در خواب مرد پیری دف بزند، در امور دینی کاهلی و سستی در پیش می گیرد. شنیدن صدای دف برای زن، شادمانی و برای مرد جوان، آشکار شدن وضع و حال او و برای پیر مرد، بخت و دولت است.

دف زدن/ آواز دف شنیدن در خواب، نشاط و شادی بود، چون از زن و کنیزک شنود. اگر آواز دف از مردی پیر شنود، دلیل بر بخت و دولت و فیروزی بود و آواز دف از مردی جوان شنیدن، دلیل بر ظاهر شدن حالی کند.

-
-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود