تعبیر خواب عزاداری | دیدن مشاهده خواب عزاداری و مرده در خواب

تعبیر خواب
0 3,958

تعبیر خواب عزاداری و عزاداری کردن مرده از دیدگاه معبرین غربی و اسلامی با هم تفاوت دارد و می توانید با توجه به خوابی که دیده این خواب عزداری را تعبیر کنید.

تعبیر خواب عزاداری از دید معبرین مشهور
مشاهده خواب مجالس عزاداری و عروسی جزو خواب های معمول هستند که هر فردی ممکن است ببیند. در مطالب قبل تعبیر خواب سیل و تعبیر خواب زندانی شدن را هم خواندید و در این مطلب تعبیر خواب عزاداری را می خوانید.

مشاهده عزاداری و عزا در خواب چه معنایی دارد؟

آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند که عزادار کودکی است نشانه این است که نقشه هایی را که برای زندگی خود کشیده است با سرعت به شکست می انجامد.
اگر فردی در خواب ببیند که برای خویشاوند خود عزاداری می کند نشانه این است که در آینده پیشرفت اندکی خواهد داشت و ایده های خواب بیننده به خوبی اندیشیده می شوند و به ثمر خواهند رسید.

جابر مغربی

اگر فردی در خواب ببیند مرده ای که جان داده است خویشان برای وی زاری می کنند نشانه این است که بر اهل بیت آن مرده اندوه و غم می رسد و اگر ببیند که خویشان مرده آهسته گریه می کنند نشانه این است که خویشان مرده از وی به شادی و خرمی می رسند.

حضرت دانیال

-
-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود