خواص دارویی گیاه زرشک

0 69
خواص دارویی گیاه زرشک

درختی است خاردار و خارهای آَن مثلث یعنی هر جا که خار رسته سه خار با هم رسته و برگ آن شبیه به برگ یاسمین و بزرگتر و باریکتر از آن و گل آن زرد مایل به سفیدی و سرهای آن مجتمع و ثمر آن خوشه دار و طولانی و در

خواص دارویی گیاه زرشک
خواص دارویی گیاه زرشک

خواص دارویی گیاه زرشک

 

به کوشش: محمد کمالی نژاد

 

نام رایج:

زرشک

نام عربی:

امبرباریس

نام های دیگر:

زارج، زرک (افغانی)، زرنک

ماهیت:

درختی است خاردار و خارهای آَن مثلث یعنی هر جا که خار رسته سه خار با هم رسته و برگ آن شبیه به برگ یاسمین و بزرگتر و باریکتر از آن و گل آن زرد مایل به سفیدی و سرهای آن مجتمع و ثمر آن خوشه دار و طولانی و در خامی سبز و بعد رسیدن سرخ مایل به بنفش و بنفش سیاه می گردد و هنگام رسیدن آن تابستانی است. و بهترین آن منقی از دانه یا بی دانه کوهی آن است.

طبیعت:

سرد و خشک در سوم

افعال و خواص:

با قوت قابضه و تریاقیه، قاطع صفرا و مسکن تشنگی و حرارت معده و جگر و قلیان خون و سیلان آن از اسفل و بواسیر و مقوی دل و جگر و معده حار و مانع ریختن مواد به اعضاء و جهت بواسیر و سیلان رحم مزمن به تنهایی و یا با ادویه حاره مقویه مانند سنبل الطیب و دارچینی و عسل و امثال اینها جهت تفتیح سدّه جگر و رفع استسقاء و تقویت جگر سرد و تر و سردی احشاء و رفع اسهالی که از ضعف جگر و یا به سبب تب بلغمی مزمن به هم رسیده باشد و پوست ریشه آن را آرغیس نامند.
***

بدل:

به وزن آن تخم گل سرخ و دو ثلث آن صندل سفید

مضر:

مضر مبرودالمزاج بلغمی و سوداوی و اصحاب قولنج و ریاح و احتقاق بطن/ در زمان بارداری نباید مصرف شود.

مصلح:

در مبرودین قرنفل و در غیر آن شکر و شیرینی ها

مقدار شربت:

از آب آن تا ۲۰ مثقال و از جرم آن تا ۱۵ مثقال و از دانه آن تا سه مثقال.
هر که را گرمی جگر باشد *** گو طلب آب بوستان افروز
پس بیاشام با شراب زرشک*** وانگهی میل میکنش هر روز
حکیم یوسفی
منبع مقاله :
کمالی نژاد، محمد، (۱۳۹۰)؛ برگ کهن، تهران: چوگان، چاپ اول

 

 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود